+34 936 197 479 +34 976 364 282 ContacteISO

Política de Qualitat


Flexographic Solutions, S.L. és una empresa nacional, amb més de 20 anys d'experiència i un gran coneixement del sector, que ha fet que en poc temps siguem referents al mercat nacional flexogràfic. Coordinem amb detall totes les fases del nostre procés, integrant el client augmentant així la comunicació i reduint al mínim la possibilitat d'incidències.


L'activitat que realitza, Flexographic Solutions, S.L. conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és:


Preimpressió de Flexografia

La declaració de Política emesa per la direcció recull com a punts d'actuació principals:


1 . Compromís a complir les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients i altres parts interessades així com els requisits legals i reglamentaris.

2 . A les línies estratègiques definides per la nostra direcció, i que són: tenir el client satisfet, optimitzar els recursos productius, consolidar la nostra posició al mercat, obtenir la màxima rendibilitat per als nostres accionistes i treballar amb un equip humà preparat i competent a tots els nivells ; hem determinat els objectius de l'empresa que hem difós a tots els nivells de la nostra estructura.

3 . Implantar els indicadors de Qualitat, així com fer un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

4 . Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que es poden produir en els processos, eliminant tant com sigui possible aquests i reduint els avaluats.

5 . Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en aquest document.

6 . Consolidar el procés de millora contínua en l'exercici de totes les activitats realitzades a l'empresa adquirint la direcció el compromís de millorar contínuament el sistema de qualitat.

7 . Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de lempresa.

8 . Ser respectuosos amb el medi ambient reduint la contaminació, els residus i essent eficients en els consums de combustibles.


La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els empleats, proveïdors i per a la resta de parts interessades.


La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, a fi que tingui en compte els canvis a les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin programadament i periòdicament.


- Consulteu el nostre certificat

- Veure el certificat en línia

La Direcció,

Edició 4

Dilluns, 11 de Febrer del 2019.