+34 936 197 479 +34 976 364 282 Contacte

Clàusula informativa.


Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)

D'acord amb l'article 13 de l'Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, se l'informa que les seves dades seran tractat per Flexographic Solutions, S.L. com a responsable d'aquests.


La finalitat.

La finalitat de l'tractament serà la gestió i control de contactes sobre productes de Flexographic Solutions S.L. Aquest tractament es troba legitimat pel consentiment prestat, que podrà ser revocat en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l'tractament previ a la seva retirada.


Protecció de dades.

Les dades no seran cedides a tercers, excepte a empreses de l'Flexographic Solutions S,L. o per requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l'estat.

Les dades recollides es conserven durant tres anys, així com sempre que siguin necessaris per complir amb la legislació vigent.

En cas de no autoritzar o acceptar els presents termes, serà impossible que es pugui gestionar el seu contacte des Flexographic Solutions S.L.

Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com la resta dels drets indicats en la Política de Privacitat, mitjançant un escrit dirigit a Flexographic Solutions S.L. a través de l'adreça de correu electrònic produccion.bcn@fgs.es


En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.esLa Direcció,

Dilluns, 9 desembre de l'2019.