+34 936 197 479 +34 976 364 282 ContacteISO

Política de Qualitat


L'activitat que, Flexographic Solutions, S.L. conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és:


Preimpressió i reproducció de fotopolímers per flexografia.

La declaració de política recull com a línies mestres:


1 . Compromís a complir les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients així com els requisits legals i reglamentaris.

2 . Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat.

3 . Implantar els indicadors de qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

4 . Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.

5 . Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

6 . Consolidar el procés de millora contínua en l'acompliment de totes les activitats realitzades en l'empresa.

7 . Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa


La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.


La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.


- Consulteu el nostre certificat

- Veure el certificat en línia

La Direcció,

Dilluns, 27 novembre 2017.